Digital Sanskrit Buddhist Canon

प्रमाण

S. No Title
1 अन्तर्व्याप्तिसमर्थनम्
2 अपोहसिद्धिः
3 आलम्बनपरीक्षा
4 आलम्बनपरीक्षावृत्तिः
5 उदयननिराकरणम्
6 उपायहृदयम्
7 क्षणभङ्गसिद्धिः
8 क्षणभङ्गसिद्धिः व्यतिरेकात्मिका
9 जातिनिराकृति
10 तर्कभाषा
11 तर्कशास्त्रम्
12 न्यायप्रवेशप्रवृत्तिः
13 न्यायबिन्दुटीका
14 न्यायबिन्दुटीकाटिप्पणी
15 न्यायबिन्दुप्रकरणकारिका
16 प्रमाणवार्तिकम्
17 रत्नकीर्तिनिबन्धावली
18 वज्रसूची
19 वादन्यायः
20 वादन्यायटीका
21 वादरहस्य
22 सन्तानान्तरसिद्धिः
23 सन्तानान्तरसिद्धिटीका
24 सम्बन्धपरीक्षाव्याख्या
25 सामान्यदूषणदिक्प्रसारिता
26 हेतुतत्त्वोपदेशः
27 हेतुबिन्दुः
28 हेतुबिन्दुटीका
29 बौद्ध मनीषा- बौद्धेषु प्रमाणमीमांसा
30 अनुपलब्धिरहस्य
31 सर्वशब्दभावचर्चा
uwestlogo

The rights of the materials herein are as indicated by the source(s) cited. Rights in the compilation, indexing, and transliteration are held by University of the West where permitted by law. See Usage Policy for details.

Our Address
Newsletter

Subscribe to our newsletter for latest updates about the canon text of our project