Digital Sanskrit Buddhist Canon

Romanized

Title Category
Bauddha manīṣā- Bauddheṣu Pramāṇamīmāṃsā Romanized » śāstrapiṭaka » pramāṇa
Vādanyāyaṭīkā Romanized » śāstrapiṭaka » pramāṇa
(Ārya) tārānamaskāraikaviṃśatistotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » āryatārā
(Ārya)mañjuśrīnāmāṣṭottaraśatakastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » mañjuśrī
(Ārya)tārāsragdharāstotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » āryatārā
(Ārya)tārāṣṭottaraśatanāmastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » āryatārā
(Ārya)tārāstutiḥ Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » āryatārā
Abhidharmadīpaḥ Romanized » śāstrapiṭaka » abhidharma
Abhidharmadīpaṭīkā Romanized » śāstrapiṭaka » abhidharma
Abhidharmakoṣakārikā Romanized » śāstrapiṭaka » abhidharma
Abhidharmāmṛta Romanized » śāstrapiṭaka » abhidharma
Abhidharmasamuccaya Romanized » śāstrapiṭaka » abhidharma
Abhidharmasamuccaya bhāṣya Romanized » śāstrapiṭaka » abhidharma
Abhisamayālaṇkāraloka Romanized » śāstrapiṭaka » prajñāpāramitā
Abhisamayālaṅkārāntaḥ pātināṃ padārthānāṃ Romanized » śāstrapiṭaka » prajñāpāramitā
Abhisamayālaṅkāravṛttiḥ sphuṭārthā Romanized » śāstrapiṭaka » prajñāpāramitā
Adhikaraṇavastu Romanized » vinayapiṭaka
Adhyardhaśatakaṃ nāma stotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » śākyamuni
Adhyardhaśatikā prajñāpāramitā Romanized » sūtrapiṭaka » prajñāpāramitā
Ādibuddhadvādaśakastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » ādibuddha
Advayaparamārthā nāmasaṅgītiḥ Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » ādibuddha
Advayasiddhiḥ Romanized »sūtrapiṭaka » tantra » yogottara tantra
Advayavajrasaṇgrahaḥ Romanized »sūtrapiṭaka » tantra » tantra darśana
Ajitasenavyākaraṇam Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Ākāśagarbhanāmāṣṭottaraśatastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » ākāśagarbha
Akutobhaya Romanized » śāstrapiṭaka » madhyamaka
Ālambanaparīkṣā Romanized » śāstrapiṭaka » pramāṇa
Ālambanaparīkṣāvṛttiḥ Romanized » śāstrapiṭaka » pramāṇa
Antarvyāptisamarthanam Romanized » śāstrapiṭaka » pramāṇa
Antarvyāptisamarthanam Romanized » śāstrapiṭaka » hetuvidyā
Anupalabdhirahasya Romanized » śāstrapiṭaka » pramāṇa
Aparimitāyuḥ nāma mahāyāna sūtram Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Āpattideśanāvidhiḥ Romanized » śāstrapiṭaka » madhyamaka-yogācāra
Apohasiddhiḥ Romanized » śāstrapiṭaka » pramāṇa
Arthaviniścayanibandhana Romanized » śāstrapiṭaka » kośa
Arthaviniścayasūtram Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Ārya advayaśatikā prajñāpāramitā sūtra Romanized » sūtrapiṭaka » prajñāpāramitā
Ārya amoghapāśahṛdaya nāma mahāyānasūtram Romanized » sūtrapiṭaka » dhāraṇī
Ārya ṃaitreya-vyākaraṇaṃ Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Āryābuddhabalādhānaprātihāryavikurvaṇanirdeśanā mamahāyānasūtram Romanized » sūtrapiṭaka » nirdeśa
Āryacaturdharmanirdeśasūtram Romanized » sūtrapiṭaka » nirdeśa
Āryadharmadhātugarbhavivaraṇam Romanized » śāstrapiṭaka » abhidharma
Āryamahāpratisarāvidyādhāraṇī Romanized » sūtrapiṭaka » dhāraṇī
Āryamañjuśrīmūlakalpam Romanized »sūtrapiṭaka » tantra » kriyā
Āryānityatā sūtram Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Āryaprajñāpāramitāvajracchedikāṭīkā Romanized » śāstrapiṭaka » prajñāpāramitā
Āryapratītyasamutpādo nāma mahāyānasūtram Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Āryarāṣṭrapālaparipṛcchā nāma mahāyānasūtram Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Āryasāgaranāgarājaparipṛcchā nāma mahāyānasūtram Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Āryaśālistambakakārikā Romanized » śāstrapiṭaka » vividha
Āryaśālistambakamahāyānasūtraṭīkā Romanized » śāstrapiṭaka » vividha
Āryasaṃghāṭa sūtram Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Āryasarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāranāma mahāyānasūtram Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Āryaśrīmahādevīvyākaraṇam Romanized » sūtrapiṭaka » dhāraṇī
Āryatriratnānusmṛtisūtram Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Āryatriskandha sūtram Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Āryavajravidāraṇā nāma dhāraṇī Romanized » sūtrapiṭaka » dhāraṇī
Āryavimalakīrtinirdeśo nāma mahāyānasūtram Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Aṣṭamātṛkāstotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » aṣṭamātṛkā
Aṣṭasāhasrikā prajñāpāramitā Romanized » sūtrapiṭaka » prajñāpāramitā
Ātreyatilakam Romanized » śāstrapiṭaka » śilpaśāstra
Avadhānastotram (vandanāstavaṃ vā) Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » avalokiteśvara
Avalokiteśvarahayagrīvadhāraṇī Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » avalokiteśvara
Avalokiteśvarāṣṭakastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » avalokiteśvara
Avalokiteśvarastavaḥ (candrakāntābhikṣuṇīkṛtaḥ) Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » avalokiteśvara
Avalokiteśvarastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » avalokiteśvara
Avalokiteśvarastotram (carapatipādaviracitam) Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » avalokiteśvara
Avalokiteśvarāṣṭottaraśatanāmastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » avalokiteśvara
Avayavinirākaraṇam Romanized » śāstrapiṭaka » pramāṇa
Avikalpapraveśadhāraṇī Romanized » sūtrapiṭaka » dhāraṇī
Bāhyarthasiddhikārikānāma Romanized » śāstrapiṭaka » yogācāra
Bauddha tantra kośa (I) Romanized » śāstrapiṭaka » kośa
Baudha pāribhāṣikāḥ śabdāḥ Romanized » śāstrapiṭaka » advayatantraṭīkā
Bhadracarīpraṇidhānastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » sarvatathāgata
Bhagavatstutiḥ Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » Bhagavatstutiḥ
Bhaiṣajyaguruvaidūryaprabharājasūtram Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Bhaktiśatakam Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » śākyamuni
Bhāvanākramaḥ Romanized » śāstrapiṭaka » madhyamaka-yogācāra
Bhavasaṅkrāntiparikathā Romanized » śāstrapiṭaka » yogācāra
Bhavasaṅkrāntisūtram Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Bhavasaṅkrāntiṭīkā Romanized » śāstrapiṭaka » yogācāra
Bhikṣukarmavākya Romanized » vinayapiṭaka
Bhikṣuṇī vinaya Romanized » vinayapiṭaka
Bodhicaryāvatāraḥ Romanized » śāstrapiṭaka » madhyamaka-yogācāra
Bodhicaryāvatāraḥ (pañjikā) Romanized » śāstrapiṭaka » madhyamaka-yogācāra
Bodhicittotpādasūtraśāstra Romanized » śāstrapiṭaka » yogācāra
Bodhipathapradīpaḥ Romanized » śāstrapiṭaka » madhyamaka-yogācāra
Bodhisattva-prātimokṣa-sūtram Romanized » vinayapiṭaka
Bodhisattvabhūmiḥ Romanized » śāstrapiṭaka » yogācāra
Bodhisattvādikarmika-mārgāvatāra-deśanā Romanized » śāstrapiṭaka » madhyamaka-yogācāra
Bodhyāpattideśanāvṛttiḥ Romanized » śāstrapiṭaka » madhyamaka-yogācāra
Buddhabhaṭṭārakastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » śākyamuni
Buddhacarita Romanized » śāstrapiṭaka » kāvya
Buddhagadyaya Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » śākyamuni
Buddhagaṇḍīstavaḥ Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » gaṇḍībhaṭṭāraka
Buddhamatam Romanized » śāstrapiṭaka » nāṭaka
Buddhastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » śākyamuni
Buddhavijayakāvyam Romanized » śāstrapiṭaka » kāvya
Caityavandanāstotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » caityabhaṭṭāraka
Cakrasaṃvarastutiḥ Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » cakrasaṁvara
Cakrasaṃvaratantram [Vol.1] Romanized »sūtrapiṭaka » tantra » yoginītantra
Cakrasaṃvaratantram [Vol.2] Romanized »sūtrapiṭaka » tantra » yoginītantra
Caṇḍikādaṇḍakastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » ugratārā
Caryāsaṅgrahapradīpaḥ Romanized » śāstrapiṭaka » madhyamaka-yogācāra
Catuḥ śatikā Romanized » śāstrapiṭaka » madhyamaka
Catuḥṣaṣṭisaṃvarastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » cakrasaṁvara
catuṣpariṣat sūtram Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Chandoratnākaraḥ (svopajña samanvitaḥ) Romanized » śāstrapiṭaka » ālaṃkāra
Citrakarmaśāstram Romanized » śāstrapiṭaka » śilpaśāstra
Citralakṣaṇam Romanized » śāstrapiṭaka » śilpaśāstra
Cittatatvasaṅgrahaḥ Romanized » śāstrapiṭaka » yogācāra
Cittaviśuddhiprakaraṇa Romanized » śāstrapiṭaka » yogottaratantraṭīkā
Cittotpādasaṃvaravidhikramaḥ Romanized » śāstrapiṭaka » madhyamaka-yogācāra
Ḍākinījālasaṃvararahasyam Romanized » śāstrapiṭaka » advayatantraṭīkā
Daśabhūmikasūtram Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Daśabhūmīśvaro nāma mahāyānasūtraratnarājastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » bodhisattvacaryā
Daśākuśalakarmapathadeśanā Romanized » śāstrapiṭaka » abhidharma
Dharmadhātunāmastavaḥ Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » dharmadhātu
Dharmadhātuvāgīśvaramaṇḍalastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » vāgīśvara
Dharmasaṃgrahaḥ Romanized » śāstrapiṭaka » kośa
Dharmasamuccayaḥ Romanized » śāstrapiṭaka » kośa
Dhvajāgrakeyurā dhāraṇī Romanized » sūtrapiṭaka » dhāraṇī
Ekādaśamukham Romanized » sūtrapiṭaka » dhāraṇī
Gaṇḍavyūha sūtram Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Gaṇḍīstavaḥ Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » gaṇḍībhaṭṭāraka
Gaṇeśastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » gaṇeśa
Garbha-saṅgrahaḥ Romanized » śāstrapiṭaka » madhyamaka-yogācāra
Guhyāsamājatantrapradīpodyotanaṭīkā ṣaṭkoṭivyākhyā Romanized » śāstrapiṭaka » mahāyogatantraṭīkā
Guhyavajravilāsinīsādhanam Romanized » śāstrapiṭaka » yoginītantraṭīkā
Guhyāvalī Romanized » śāstrapiṭaka » yoginītantraṭīkā
Guhyeśvarīstotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » nairātmā
Guṇakāraṇḍavyūha sūtram Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Gurukriyākramaḥ Romanized » śāstrapiṭaka » darśana
Gurupañcāśikā Romanized » śāstrapiṭaka » darśana
Gururatnatrayastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » triratna
Hāratīstotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » hārītī
Hastavālaprakaraṇa Romanized » śāstrapiṭaka » madhyamaka
Hastavālaprakaraṇavṛttiḥ Romanized » śāstrapiṭaka » madhyamaka
Hayagrīvavidyā Romanized » sūtrapiṭaka » dhāraṇī
Hetubinduḥ Romanized » śāstrapiṭaka » pramāṇa
Hetubinduṭīkā Romanized » śāstrapiṭaka » pramāṇa
Hetutattvopadeśaḥ Romanized » śāstrapiṭaka » pramāṇa
Jātakamālā Romanized » sūtrapiṭaka » jātaka
Jātinirākṛti Romanized » śāstrapiṭaka » pramāṇa
Jñānaprasthānam śāstram Romanized » śāstrapiṭaka » abhidharma
kalpoktamārīcīsādhanam Romanized »sūtrapiṭaka » tantra » kriyātantraṭīkā
Kalyāṇapañcaviṃśatistotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » svayambhū
Kalyāṇatriṃśatikāstotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » vajrayoginī
Kamalākarasarvatathāgatastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » sarvatathāgata
Kāṇhapādasya dohākoṣaḥ Romanized » śāstrapiṭaka » yoginītantraṭīkā
Kāraṇḍavyūhaḥ Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Karmavibhaṅgopadeśaḥ Romanized » śāstrapiṭaka » yogācāra
Karuṇāpuṇḍarīka sūtram Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Kāśyapaparivarta sūtram Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Kaṭhināvadāna Romanized » sūtrapiṭaka » avadāna
Kauśikaprajñāpāramitāsūtram Romanized » sūtrapiṭaka » prajñāpāramitā
Kriyāsaṃgrahakārikā Romanized » śāstrapiṭaka » śilpaśāstra
Kṣaṇabhaṅgasiddhiḥ Romanized » śāstrapiṭaka » pramāṇa
Kṣaṇabhaṅgasidviḥ vyatirekātmikā Romanized » śāstrapiṭaka » pramāṇa
Lalitavistaraḥ Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Lokanāthastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » avalokiteśvara
Lokātītastavaḥ Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » madhyamaka
Lokeśvaraśatakam Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » avalokiteśvara
Lokeśvarastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » avalokiteśvara
Lupta bauddhavacana saṁgraha Romanized » śāstrapiṭaka » kośa
Madhyamaka-śālistambasūtram Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Madhyamakahṛdayaḥ Romanized » śāstrapiṭaka » madhyamaka
Madhyamakālokaḥ Romanized » śāstrapiṭaka » madhyamaka
Madhyamakaśāstram Romanized » śāstrapiṭaka » madhyamaka
Madhyamakaśāstrastutiḥ Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » madhyamaka
Madhyamakāvatāraḥ Romanized » śāstrapiṭaka » madhyamaka
Madhyamārthasaṃgrahaḥ Romanized » śāstrapiṭaka » madhyamaka
Madhyāntavibhāga kārikāḥ Romanized » śāstrapiṭaka » yogācāra
Mahābodhibhaṭṭārakastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » vajrāsana
Mahābodhivandanāṣṭakam Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » vajrāsana
Mahācakravartināmāṣṭottaraśatastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » mahācakravartin
Mahākālastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » mahākāla
Mahāmāyāsādhanam Romanized » śāstrapiṭaka » yoginītantraṭīkā
Mahāmāyāsādhanopāyikā Romanized » śāstrapiṭaka » yoginītantraṭīkā
Mahāmāyātantram [guṇavatīṭīkāsahitam] Romanized » śāstrapiṭaka » yoginītantraṭīkā
Mahāmegha sūtram Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Mahāparinirvāṇa sūtram Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Mahāpratisarāstotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » pañcarakṣādevī
Mahāsāṃghikānāṃ prātimokṣasūtram Romanized » vinayapiṭaka
Mahāsannipātaratnaketudhāraṇī sūtraṃ Romanized » sūtrapiṭaka » dhāraṇī
Mahāsattvamaṇicūḍamahārājabodhisattvāvadānam Romanized » sūtrapiṭaka » avadāna
Mahāvadānasūtram Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Mahāvyutpatti Romanized » śāstrapiṭaka » kośa
Mahāyānapathasādhanasaṅgrahaḥ Romanized » śāstrapiṭaka » madhyamaka-yogācāra
Mahāyānasūtrālaṃkāraḥ (kārikāḥ) Romanized » śāstrapiṭaka » yogācāra
Mahāyānasutrālaṅkāraḥ Romanized » śāstrapiṭaka » yogācāra
Mahāyānaviṃśikā Romanized » śāstrapiṭaka » madhyamaka
Mahogratārāṣṭakastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » ugratārā
Mahogratārāstutiḥ Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » ugratārā
Maṅgalaṣoḍaśastutiḥ Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » svayambhū
Maṅgalāṣṭakam Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » aṣṭamahābodhisattva
mañjuśrīstotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » mañjuśrī
Mañjuvajrastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » svayambhū
Māravijayastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » vajrāsana
Marmakālikā Romanized » śāstrapiṭaka » yoginītantraṭīkā
Megha sūtram Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Mūlasarvāstivāda-vinayavastu Romanized » vinayapiṭaka
Nāgānandam nāṭaka Romanized » śāstrapiṭaka » nāṭaka
Nairātmāṣṭakastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » nairātmā
Nairātmyaparipṛcchā nāma mahāyānasūtram Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Nālandādahanam Romanized » śāstrapiṭaka » nāṭaka
Nāmāṣṭaśatakaya Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » śākyamuni
Nānāsiddhopadeśaḥ Romanized »sūtrapiṭaka » tantra » sahajayāna
Narakoddhārastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » avalokiteśvara
Nārāyaṇaparipṛcchā āryamahāmāyāvijayavāhinī nāma dhāraṇī Romanized » sūtrapiṭaka » dhāraṇī
Niraupamyastavaḥ Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » madhyamaka
Niṣpannayogāvalī Romanized »sūtrapiṭaka » tantra » tantra darśana
Nītiśāstram Romanized » śāstrapiṭaka » nīti
Nityakarmapūjāvidhiḥ Romanized » śāstrapiṭaka » yoginītantraṭīkā
Nṛtyaprasūtiḥ Romanized » śāstrapiṭaka » nāṭaka
Nyāyabindu prakaraṇakārikā Romanized » śāstrapiṭaka » pramāṇa
Nyāyabinduṭīkā Romanized » śāstrapiṭaka » pramāṇa
Nyāyabinduṭīkāṭippaṇī Romanized » śāstrapiṭaka » pramāṇa
Nyāyapraveśakasūtram Romanized » sūtrapiṭaka » pramāṇa
Nyāyapraveśapravṛttiḥ Romanized » śāstrapiṭaka » pramāṇa
Pañcakramaḥ Romanized » śāstrapiṭaka » yogottaratantraṭīkā
Pañcākṣarastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » dharmadhātu
Pañcarakṣā sūtram Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Pañcarakṣādevīstotrāṇi Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » pañcarakṣādevī
Pañcaskandhaprakaraṇam Romanized » śāstrapiṭaka » yogācāra
Pañcatathāgatastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » pañcabuddha
Pañcatathāgatastutigāthā Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » pañcabuddha
Paramārthastavaḥ Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » madhyamaka
Pāramitāsamāsaḥ Romanized » śāstrapiṭaka » prajñāpāramitā
Piṇḍīkramaḥ Romanized » śāstrapiṭaka » yogottaratantraṭīkā
Pīṭhastavaḥ Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » cakrasaṁvara
Potalakāṣṭakam Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » avalokiteśvara
Prajñāpāramitāhṛdayasūtram [saṃkṣiptamātṛkā] Romanized » sūtrapiṭaka » prajñāpāramitā
Prajñāpāramitāhṛdayasutram [vistaramātṛkā] Romanized » sūtrapiṭaka » prajñāpāramitā
Prajñāpāramitāstotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » prajñāpāramitā
Prajñāpāramitāstutiḥ Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » prajñāpāramitā
Prajñāpradīpaḥ Romanized » śāstrapiṭaka » madhyamaka
Pramāṇavārtikam Romanized » śāstrapiṭaka » pramāṇa
Pramāṇavarttikasvavṛti Romanized » śāstrapiṭaka » pramāṇa
Prasannapadā (madhyamakavṛtti) Romanized » śāstrapiṭaka » madhyamaka
Pratimālakṣaṇavivaraṇam Romanized » śāstrapiṭaka » śilpaśāstra
Prātimokṣasūtram Romanized » vinayapiṭaka
Pratisarāstotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » pañcarakṣādevī
Pratītyasamutpādādivibhaṅganirdeśasūtram Romanized » sūtrapiṭaka » nirdeśa
Pratītyasamutpādahṛdayakārikā Romanized » śāstrapiṭaka » madhyamaka
Pratītyasamutpādahṛdayavyākhyānam Romanized » śāstrapiṭaka » madhyamaka
Rakṣākāla (kara) stavaḥ Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » avalokiteśvara
Ratnagotravibhāgo mahāyānottaratantraśāstram Romanized » śāstrapiṭaka » yogācāra
Ratnaguṇasaṃcayagāthā Romanized » sūtrapiṭaka » prajñāpāramitā
Ratnakīrti nibandhāvalī Romanized » śāstrapiṭaka » pramāṇa
Ratnamālāstotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » avalokiteśvara
Ratnāvalī Romanized » śāstrapiṭaka » lekha
Rūpastavaḥ Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » avalokiteśvara
Ṣaḍabhijñastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » sarvatathāgata
Saddharmalaṅkāvatārasūtram Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Saddharmapuṇḍarīkasūtram Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Ṣaḍgatistotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » avalokiteśvara
Śākyasiṃhastotram (brahmaṇā kṛtam) Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » śākyamuni
Śākyasiṃhastotram (chando'mṛtoddhṛtam) Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » śākyamuni
Śākyasiṃhastotram (durgatipariśodhanoddhṛtam) Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » śākyamuni
Śākyasiṃhastotram (navagrahakṛtam) Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » śākyamuni
Śākyasiṃhastotram (śaṅkarakṛtam) Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » śākyamuni
Śākyasiṃhastotram (surapatikṛtam) Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » śākyamuni
Śākyasiṃhastotram (viṣṇukṛtam) Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » śākyamuni
Śākyasiṃhastotram (yaśodharākṛtam) Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » śākyamuni
Śālistambasūtram Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Samādhirājasūtram Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Samādhisaṃbhāraparivartaḥ Romanized » śāstrapiṭaka » madhyamaka-yogācāra
Sāmānyadūṣaṇadikprasāritā Romanized » śāstrapiṭaka » pramāṇa
Sambandhaparīkṣā Romanized » śāstrapiṭaka » pramāṇa
Samyaksambuddhabhāṣitaṃ pratimālakṣaṇam Romanized » śāstrapiṭaka » śilpaśāstra
Ṣaṇmukhī dhāraṇī Romanized » sūtrapiṭaka » dhāraṇī
Santānāntarasiddhiḥ Romanized » śāstrapiṭaka » pramāṇa
Santānāntarasiddhiṭīkā Romanized » śāstrapiṭaka » pramāṇa
Saptabuddhastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » saptabuddha
Saptajinastavaḥ Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » saptabuddha
Saptākṣarastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » avalokiteśvara
Saptaśatikā prajñāpāramitā Romanized » sūtrapiṭaka » prajñāpāramitā
Saptavidhānuttarastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » avalokiteśvara
Śāradāṣṭakastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » bhagavatī
Sarahapādasya dohākoṣaḥ Romanized » śāstrapiṭaka » yoginītantraṭīkā
Śaraṇagamanadeśanā Romanized » śāstrapiṭaka » madhyamaka
Sāratamākhyā pañjikā Romanized » śāstrapiṭaka » prajñāpāramitā
Sarva tathāgata tattva saṅgrahaḥ Romanized »sūtrapiṭaka » tantra » yoga tantra
Sarvadurgatipariśodhana tantra Romanized »sūtrapiṭaka » tantra » yoga tantra
Sarvaśabdabhāvacarcā Romanized » śāstrapiṭaka » pramāṇa
Sarvatathāgatādhiṣṭhānavyūham sūtram Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Śatagāthā Romanized » śāstrapiṭaka » nīti
Ṣaṭpāramitāstotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » prajñāpāramitā
Ṣaṭtriṃśatsaṃvarastutiḥ Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » cakrasaṁvara
Sattvārādhanagāthā Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » śākyamuni
Satyadvayāvatāranāma Romanized » śāstrapiṭaka » madhyamaka
Satyasiddhiśāstram Romanized » śāstrapiṭaka » sautrāntika
Saundaranandam Mahākāvyam Romanized » śāstrapiṭaka » kāvya
Śayanāsanavastu Romanized » vinayapiṭaka
Sekoddeśaḥ Romanized » śāstrapiṭaka » advayatantraṭīkā
Sekoddeśapañjikā Romanized » śāstrapiṭaka » advayatantraṭīkā
Sekoddeśaṭīkā (paramārthasaṃgraha) Romanized » śāstrapiṭaka » advayatantraṭīkā
Siddhārthacaritakāvyam Romanized » śāstrapiṭaka » kāvya
Śikṣāsamuccaya kārikā Romanized » śāstrapiṭaka » madhyamaka-yogācāra
Śikṣāsamuccayaḥ Romanized » śāstrapiṭaka » madhyamaka-yogācāra
Śiṣyalekha Romanized » śāstrapiṭaka » lekha
Sitātapatrā dhāraṇī Romanized » sūtrapiṭaka » dhāraṇī
Smāhitā Bhūmiḥ Romanized » śāstrapiṭaka » yogācāra
Sphuṭārthā śrīghanācārasaṃgrahaṭīkā Romanized » śāstrapiṭaka » vinaya
Sragdharāpañcakastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » pañcabuddha
Śrāvakabhūmiḥ Romanized » śāstrapiṭaka » yogācāra
Śrī Vajravārāhisādhana Romanized » śāstrapiṭaka » yoginītantraṭīkā
Śrīcakrasambarābhisamayavyākhyā Romanized » śāstrapiṭaka » yoginītantraṭīkā
Śrīghanācārasaṃgrahaḥ Romanized » śāstrapiṭaka » vinaya
Śrīguhyasamājamaṇḍalavidhiḥ Romanized » śāstrapiṭaka » yogottaratantraṭīkā
Śrīguhyasamājatantram Romanized »sūtrapiṭaka » tantra » anuttarayoga Tantra
Srivajrabhairava mahayogatantram Romanized »sūtrapiṭaka » tantra » yogottara tantra
Subhāṣitaratnakāraṇḍaka Romanized » śāstrapiṭaka » kāvya
Subodhālaṅkāraḥ Romanized » śāstrapiṭaka » abhidharma
Suhṛllekhaḥ Romanized » śāstrapiṭaka » lekha
Sukhāvatīvyūhaḥ (saṃkṣiptamātṛkā) Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Sukhāvatīvyūhaḥ (vistaramātṛkā) Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Śūnyatāsaptatiḥ Romanized » śāstrapiṭaka » madhyamaka
Suprabhātastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » śākyamuni
Sūtrārthasamuccayopadeśaḥ Romanized » śāstrapiṭaka » madhyamaka
Suvarṇaprabhāsasūtram Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Suvikrāntavikrāmiparipṛcchā nāma sārdhadvisāhasrikā prajñāpāramitā Romanized » sūtrapiṭaka » prajñāpāramitā
Svabhāvavādaḥ Romanized » śāstrapiṭaka » madhyamaka
Svalpākṣarā prajñāpāramitā Romanized » sūtrapiṭaka » prajñāpāramitā
Śvānastavakāvyam Romanized » śāstrapiṭaka » vividha
Svayambhū purāṇa Romanized » sūtrapiṭaka » avadāna
Svayaṃbhūstavaḥ Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » svayambhū
Svayambhūstotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » svayambhū
Tarkabhāṣā Romanized » śāstrapiṭaka » vividha
Tarkabhāṣāṭīkā Romanized » śāstrapiṭaka » vividha
Tarkaśāstram Romanized » śāstrapiṭaka » pramāṇa
Tattvajñānasaṃsiddhiḥ Romanized » śāstrapiṭaka » yoginītantraṭīkā
Tattvaratnāvalokaḥ Romanized » śāstrapiṭaka » yogottaratantraṭīkā
Tattvasiddhiḥ Romanized » śāstrapiṭaka » yogottaratantraṭīkā
Triṃśikāvijñaptikārikāḥ Romanized » śāstrapiṭaka » yogācāra
Trisvabhāvanirdeśaḥ Romanized » śāstrapiṭaka » yogācāra
Udayananirākaraṇam Romanized » śāstrapiṭaka » pramāṇa
Upāyahṛdayam Romanized » śāstrapiṭaka » pramāṇa
Upodghātaḥ Romanized » śāstrapiṭaka » yoginītantraṭīkā
Vādanyāyaḥ Romanized » śāstrapiṭaka » pramāṇa
Vādarahasya Romanized » śāstrapiṭaka » pramāṇa
Vāgīśvaravarṇanāstotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » vāgīśvara
Vāgvāṇīstotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » bhagavatī
Vajracchedikā nāma triśatikā prajñāpāramitā Romanized » sūtrapiṭaka » prajñāpāramitā
Vajradevīstotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » vajrayoginī
Vajramahākālastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » mahākāla
Vajrapāṇināmāṣṭottaraśatastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » vajrapāṇi
Vajrasattvastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » vajrasattva
Vajrasattvastutiḥ Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » vajrasattva
Vajrasūcī Romanized » śāstrapiṭaka » pramāṇa
Vajravilāsinīsādhanāstavaḥ Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » vajrayoginī
Vajravilāsinīstotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » vajrayoginī
Vajrayoginīpraṇāmaikaviśikā Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » vajrayoginī
Vajrayoginyāḥ piṇḍārthastutiḥ Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » vajrayoginī
Vajrayoginyāḥ stutipraṇidhānam Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » vajrayoginī
Vāṅmaṇḍalanamaskāraślokāḥ Romanized » śāstrapiṭaka » advayatantraṭīkā
Vasantatilakāstutiḥ Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » cakrasaṁvara
Vasudhārādhāraṇī Romanized » sūtrapiṭaka » dhāraṇī
Vasudhārānāmadhāraṇīstotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » vasudhārā
Vasudhārāstotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » vasudhārā
Vidyākṣarastotram Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » caityabhaṭṭāraka
Vigrahavyāvartanī Romanized » śāstrapiṭaka » madhyamaka
Vikramāraccivaibhavam Romanized »śāstrapiṭaka » stotra » paṇḍita
Vimalakīrtinirdeśa sūtram Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Viṃśatikā vijñaptimātratāsiddhiḥ Romanized » śāstrapiṭaka » yogācāra
Viṃśatikākārikā Romanized » śāstrapiṭaka » yogācāra
Vinaya sūtram Romanized » vinayapiṭaka
Vinayaviniścaya upāliparipṛcchā Romanized » sūtrapiṭaka » mahāyānasūtra
Vṛhat svayambhūpūrāṇa Romanized » sūtrapiṭaka » avadāna
Yaśodharācaritam Romanized » śāstrapiṭaka » kāvya
Yogācārabhūmiḥ Romanized » śāstrapiṭaka » yogācāra
Yuktiṣaṣṭikārikā Romanized » śāstrapiṭaka » madhyamaka
uwestlogo

The rights of the materials herein are as indicated by the source(s) cited. Rights in the compilation, indexing, and transliteration are held by University of the West where permitted by law. See Usage Policy for details.

Our Address
Newsletter

Subscribe to our newsletter for latest updates about the canon text of our project