Digital Sanskrit Buddhist Canon

गण्डव्यूहः सूत्रम्

Bibliography
  • Title:
  • Editor:
  • Publisher:
  • Place of Publication:
  • Year:
S.N. Book Links
1 १ निदानपरिवर्तः
2 २ समन्तभद्रः
3 ३ मञ्जुश्रीः
4 ४ मेघश्रीः
5 ५ सागरमेघः
6 ६ सुप्रतिष्ठितः
7 ७ मेघः
8 ८ मुक्तकः
9 ९ सारध्वजः
10 १० आशा
11 ११ भीष्मोत्तरनिर्घोषः
12 १२ जयोष्मायतनः
13 १३ मैत्रायणी
14 १४ सुदर्शनः
15 १५ इन्द्रियेश्वरः
16 १६ प्रभूता
17 १७ विद्वान्
18 १८ रत्नचूडः
19 १९ समन्तनेत्रः
20 २० अनलः
21 २१ महाप्रभः
22 २२ अचला
23 २३ सर्वगामी
24 २४ उत्पलभूतिः
25 २५ वैरः
26 २६ जयोत्तमः
27 २७ सिंहविजृम्भिता
28 २८ वसुमित्रा
29 २९ वेष्ठिलः
30 ३० अवलोकितेश्वरः
31 ३१ अनन्यगामी
32 ३२ महादेवः
33 ३३ स्थावरा
34 ३४ वासन्ती
35 ३५ समन्तगम्भीरश्रीविमलप्रभा
36 ३६ प्रमुदितनयनजगद्विरोचना
37 ३७ समन्तसत्त्वत्राणोजःश्रीः
38 ३८ प्रशान्तरुतसागरवती
39 ३९ सर्वनगररक्षासंभवतेजःश्रीः
40 ४० सर्ववृक्षप्रफुल्लनसुखसंवासा
41 ४१ सर्वजगद्रक्षाप्रणिधानवीर्यप्रभा
42 ४२ सुतेजोमण्डलरतिश्रीः
43 ४३ गोपा
44 ४४ माया
45 ४५ सुरेन्द्राभा
46 ४६ विश्वामित्रः
47 ४७ शिल्पाभिज्ञः
48 ४८ भद्रोत्तमा
49 ४९ मुक्तासारः
50 ५० सुचन्द्रः
51 ५१ अजितसेनः
52 ५२ शिवराग्रः
53 ५३ श्रीसंभवः श्रीमतिश्च
54 ५४ मैत्रेयः
55 ५५ मञ्जुश्रीः
56 ५६ समन्तभद्रचर्याप्रणिधानम्
uwestlogo

The rights of the materials herein are as indicated by the source(s) cited. Rights in the compilation, indexing, and transliteration are held by University of the West where permitted by law. See Usage Policy for details.

Our Address
Newsletter

Subscribe to our newsletter for latest updates about the canon text of our project